Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In dit document vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brainwave by Hera en haar opdrachtgevers, ongeacht welke geleverde diensten en/of goederen het betreft. Onder opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan Brainwave by Hera, alsmede door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voor zover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf. Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

Eventuele (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst door Hera Inzetbaarheid schriftelijk aanvaard. De voorwaarden welke in de overeenkomst door Brainwave by Hera en haar opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard zijn bindend.

Indien er een vooronderzoek voorafgaat aan de overeenkomst, zal Brainwave by Hera de opdrachtgever tijdig en duidelijk op de hoogte stellen omtrent de condities hiervan. Een intakegesprek en plan van aanpak op maat zijn geheel kosteloos en vrijblijvend.

Artikel 2. Partnership

Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Brainwave by Hera staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van Brainwave by Hera in rekening worden gebracht.

Brainwave by Hera verplicht zich om zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3. Aanbieding

Alle offertes en aanbiedingen die door opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening.

Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot het (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Indien de opdracht bestaat uit een project, kan opdrachtnemer de overeengekomen prijs als volgt factureren: 50% bij aanvang, de overige kosten steeds na afronden deelactiviteit.

De opdracht is in financieel opzicht afgesloten op het moment dat opdrachtgever de eindafrekening heeft goedgekeurd. Opdrachtgever wordt geacht de eindafrekening te hebben goedgekeurd, indien hij binnen dertig dagen na verzending daarvan geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Na die termijn ingekomen bezwaren tegen de eindafrekening kunnen niet meer leiden tot wijzigingen.

Brainwave by Hera kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijks CBS-prijsindexcijfer voor de commerciële dienstverlening (2015=100).

Artikel 4. Realisatie

De tijdsduur voor realisatie wordt bij benadering opgegeven en nimmer in fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk een bindende tijdsduur in de overeenkomst is opgenomen. Brainwave by Hera is ten aanzien van realisatie slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende tijdsduur is overschreden, de opdrachtgever Brainwave by Hera daarna een redelijke tijd tot een nakoming gegund heeft, en bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

Brainwave by Hera heeft een inspanningsplicht om alle overeengekomen opdrachten naar beste vermogen uit te voeren en de afgesproken resultaten te behalen. Brainwave by Hera zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat zo spoedig mogelijk een oplossing kan worden bereikt. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk en de verschillende fasen van een opleidingstraject.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst is bindend na ondertekening door zowel de opdrachtgever als door Brainwave by Hera. Een ondertekend inschrijvings- of aanmeldingsformulier, een getekende schriftelijke bevestiging of een per email verzonden aanmelding of opdracht wordt eveneens als een bindende overeenkomst aangemerkt.

Een overeenkomst wordt opgesteld mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. Brainwave by Hera en de opdrachtgever dienen daarvoor de vraagstelling, de aanpak, de omvang en de beoogde resultaten van het project concreet in de overeenkomst te hebben vastgelegd.

De klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Er is geen recht op ontbinding als de geleverde dienst aangevangen is voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Artikel 6. Annulering

De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde en/of de gemaakte voorbereidingskosten. Deze kosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht met overleggen van bescheiden.

  • Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot twee weken voor aanvang van het eerste contactmoment tussen coachee en coach / start project kosteloos geschieden.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor het eerste contactmoment tussen coachee en coach / start projectmatige activiteit is de opdrachtgever verplicht 100% van de geoffreerde activiteit te vergoeden.
  • Bij annulering van een afspraak tussen coachee en coach korter dan 48 uur voor de afspraak, is de opdrachtgever verplicht 100% van de geoffreerde activiteit te vergoeden.

Artikel 7. Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Brainwave by Hera zal met de opdrachtgever vooraf duidelijke prijsafspraken maken en vastleggen. In geval dit in de praktijk blijkt meer dan 10% te gaan afwijken, wordt dit direct met de opdrachtgever besproken, en zal hiervoor eerst een nieuwe offerte worden uitgebracht.

Kosten worden nooit in rekening gebracht voor werkzaamheden, welke niet vóóraf als geldende opdracht zijn aanbesteed door de opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling

De verschuldigde vergoedingen brengt Brainwave by Hera de opdrachtgever in rekening middels toezending van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen middels overmaking op het aangewezen bankrekeningnummer binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Brainwave by Hera is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, het openstaande bedrag in zijn geheel op te eisen, en hierover een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.

Wanneer de opdrachtgever, ondanks aanmaning, met betaling nalatig blijft, zal Brainwave by Hera noodgedwongen de vordering uit handen geven. Naast het alsdan verschuldigde is opdrachtgever dan tevens gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van EUR 100 alsook de overige gemaakte (gerechtelijke) kosten.

Brainwave by Hera heeft het recht de overeenkomst direct te ontbinden of uit te stellen, wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht en gebruiksrecht

Op alle door Brainwave by Hera uitgegeven materialen, gespreksmethodes, voorstellen, adviezen, modellen, rapportages, software en dergelijke is auteursrecht en de overige rechten van intellectueel eigendom van toepassing.

De opdrachtgever heeft het recht, onder vermelding van het copyright van Brainwave by Hera stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Indien en voor zover blijkt dat de opdrachtgever materialen en/of gespreksmethodes, buiten de overeenkomst om, oneigenlijk gebruikt, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Brainwave by Hera verschuldigd van € 25.000,– en 1.000,– per dag dat de overtreding blijft doorgaan. Deze boete laat onverlet dat de opdrachtgever daarnaast ten opzichte van Brainwave by Hera volledig aansprakelijk blijft voor alle dientengevolge door Hera Inzetbaarheid geleden en te lijden schade.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie/Discretie

Alle informatie die door of over opdrachtgever of deelnemers vooraf of tijdens een training of sessies verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld in administratie en tijdens en na uitvoering van de training.

Brainwave by Hera zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door Brainwave by Hera een geheimhoudingsverklaring getekend.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen gegevens, die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van opdrachtgevers, slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Vertrouwelijke informatie zal, conform beleid, na het verstrijken van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven of maximaal 15 jaar na het verstrijken van de opdracht worden vernietigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade die kan ontstaan als gevolg van verwijtbare tekortkoming aan de zijde van Brainwave by Hera geldt dat deze wordt beperkt tot de direct aantoonbare kosten, welke door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt.

Brainwave by Hera kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie;
  • Verstrekte kennis, informatie, producten of andere zaken die door Brainwave by Hera geleverd zijn;
  • Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever;
  • Voor het gebruik en de toepassing van door Brainwave by Hera verstrekte systemen en modellen zoals elektronische formulieren, computerprogramma’s e.d.;
  • Alle situaties en/of schade waarbij er duidelijk sprake is van overmacht.

Artikel 12. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst c.q. de uitleg van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen, met uitzondering van de geschillen die tot de absolute competentie van de Kantonrechter behoren, in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Van een geschil is sprake, indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar maakt.

Brainwave by Hera staat onder dossiernummer 74067494 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.